Pol�tica de privacitat

 

A trav�s d'aquest lloc web no es recullen dades de car�cter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Per a con�ixer la nostra pol�tica de cookies, utilitzades per a recollir informaci� dels usuaris, li agra�m llegeixi l'apartat Pol�tica de cookies de la nostra p�gina web.

 

Informaci� b�sica sobre protecci� de dades

A continuaci� us informem sobre la pol�tica de protecci� de dades d�AntCorps, S.L.

 

Qui �s el responsable del tractament?

Les dades de car�cter personal que es puguin demanar directament de l'interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat d�AntCorps, S.L.

 

Com obtenim les seves dades personals?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

- Cada vegada que contacta directament amb nosaltres, per exemple a trav�s de l'apartat contacte o qualsevol altre apartat en qu� ompli un q�estionari del web o a trav�s de les l�nies d'atenci� telef�nica a clients, per demanar informaci� sobre els nostres productes i serveis.

- Quan vost� compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.

- Els productes i serveis d�AntCorps, S.L., aix� com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats majorit�riament per a adults. En aquest sentit, nom�s recollirem i tractarem les seves dades personals si vost� t�, almenys, 16 anys. AntCorps, S.L., es reserva la possibilitat de realitzar verificacions de l'edat de les persones que li faciliten dades personals. Qualsevol dada d'un menor de 16 anys, ser� eliminat.

Li agrair�em que ens ajud�s a mantenir actualitzades les seves dades personals informant-nos de qualsevol canvi en les seves dades de contacte o les seves prefer�ncies.

 

Quina informaci� podem obtenir sobre vost�?

A trav�s dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Pol�tica de Privacitat, es poden demanar els seg�ents tipus de dades sobre vost�, depenent de la seva relaci� amb el responsable del tractament:

- Clients i usuaris: Dades identificatives i de contacte: nom, adre�a, n�meros de tel�fon, correu electr�nic.

- Dades econ�miques: n� de compte bancari / n�m de tarja de cr�dit.

 

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Per la seva condici� d'usuari de la web, tractarem les dades personals que ens proporcioni amb la finalitat d'atendre la consulta que ens hagi efectuat i proporcionar-li informaci� comercial de productes i serveis de l'empresa.

Per la seva condici� de client, tractarem les seves dades per a prestar-li el servei sol�licitat i la gesti� administrativa i comercial de la nostra cartera de clients.

 

Quina �s la Legitimaci� per al tractament de les seves dades?

Usuaris: RGPD Article 6.1.a) consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins espec�fics.

Clients: RGPD Article 6.1. b) el tractament �s necessari per a l'execuci� d'un contracte en el qual l'interessat �s part, o per a l'aplicaci� a petici� d'aquest de mesures pre-contractuals. RGPD Article 6.1.a) consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats espec�fiques.

Per a les altres activitats de tractament que puguin no apar�ixer en aquesta pol�tica de privacitat, preguem contacti amb el Responsable del Tractament per a demanar m�s informaci�.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a m�s dels per�odes establerts en la normativa d'arxius i documentaci�.

 

A qui comunicarem les seves dades?

Amb car�cter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligaci� legal, com ara les comunicacions a organitzacions directament relacionades amb el responsable (Assessoria fiscal, laboral i comptable. Entitats financeres. Ag�ncia Estatal d'Administraci� Tribut�ria. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, �rgans judicials, Ministeri Fiscal).

Encara que en les transmissions de dades a trav�s d'internet o des d'una web no �s possible garantir una protecci� absoluta contra intrusions, ens esforcem al m�xim en mantenir les mesures de protecci� f�sica, electr�nica i procedimental necess�ries per garantir la protecci� de la seva informaci� d'acord amb les exig�ncies aplicables en mat�ria de protecci� de dades.

Totes les seves dades es guarden en un lloc segur (o c�pies f�siques segures) de la nostra propietat o els nostres encarregats del tractament, i per accedir-hi i utilitzar-los s'apliquen nostres criteris i pol�tiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de tractament).

 

Fem transfer�ncies internacionals de dades?

AntCorps, S.L. no t� previstes les transfer�ncies internacionals de dades.

 

Com mantenim protegides les seves dades?

Per a garantir la protecci� i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les dades, utilitzem diverses mesures de seguretat.

Encara que en les transmissions de dades a trav�s d'internet o des d'una web no �s possible garantir una protecci� absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats del tractament, dediquem els m�xims esfor�os per mantenir les mesures de protecci� f�sica, electr�nica i procedimental amb les quals garantir la protecci� de les seves dades d'acord amb les exig�ncies legals aplicables en aquesta mat�ria. Entre les mesures que utilitzem s'inclouen les seg�ents:

- Limitar l'acc�s a les seves dades �nicament a aquelles persones que hagin de con�ixer-les en atenci� a les tasques que realitzen;

- Com a regla general, transferir en format xifrat les dades recollides;

- Emmagatzemar les dades m�s sensibles (com les dades banc�ries) nom�s en format xifrat;

- Instal�lar sistemes de protecci� perimetral de les infraestructures inform�tiques (tallafocs) per impedir accessos no autoritzats, per exemple hackers, i

- Monitoritzar habitualment els accessos als sistemes inform�tics per detectar i aturar qualsevol �s indegut de les dades de car�cter personal.

En aquells casos en que li haguem facilitat (o vost� hagi triat) una contrasenya que li permeti accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre portal, aplicaci� o servei sota el nostre control, �s vost� responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres procediments de seguretat que li notifiquem. No podr� compartir la seva contrasenya amb ning�.

 

Quins drets poden exercir els interessats?

Qualsevol persona t� dret a obtenir confirmaci� sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per AntCorps, S.L.

Pot exercir els seus drets d'acc�s, rectificaci�, supressi� i portabilitat de les seves dades, de limitaci� i oposici� al seu tractament, aix� com a no ser objecte de decisions basades �nicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a retirar el consentiment prestat, davant ANTCORPS SL. B55067508. C. Sant Agust� 24 - 17257 - Torroella de Montgr� - GIRONA. O b� dirigir un e-mail a info@santiburgas.com, indicant en l'assumpte "Protecci� de dades".

A m�s, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en mat�ria de protecci� de dades competent per obtenir informaci� addicional o presentar una reclamaci�.